Promocje
Kurs fotografii z drona
Kurs fotografii z drona
1 000,00 zł 670,00 zł
szt.
Produkt dnia
Kurs fotografii z drona
Kurs fotografii z drona
1 000,00 zł 670,00 zł
szt.
Radiomaster ZORRO ELRS
Radiomaster ZORRO ELRS
629,00 zł
Producenci
Paczkomaty InPost

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
1000 PLN za zdjęcie z drona! Regulamin Konkursu 2

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

"1000 PL ZA ZDJĘCIE Z DRONA"

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą "1000 PLN ZA ZDJĘCIE Z DRONA" ("Konkurs")

2. Organizatorem konkursu jest Centrum Sterowania Wszechświatem Maciej Heród Przemysław Kuciński S.C. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-524, ul. Grunwaldzka 17, NIP 6751751000 ("Organizator")

3. Konkurs trwa od dnia 06.10.2021r. do dnia 30.10.2021r.

4. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać w okresie od dnia 06.10.2021r. do dnia 30.10.2021r.

5. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich osób fizycznych - konsumentów w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego , spełniających warunki określone w pkt. 9 i pkt. 10 niniejszego Regulaminu ("Uczestnik ").

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i sponsora nagród oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

7. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy spełnić łącznie następujące warunki:

a) Udostępnić na stronie www.gdziepolatac.pl zdjęcie wykonane z użyciem drona

b) wysłać na adres email konkurs@znowodronach.pl link do udostępnionego zdjęcia (lub wielu zdjęć) wraz z potwierdzeniem chęci zwięcia udziału w konkursie. 

8.Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie i wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika oraz odebranie zgłoszenia przez Organizatora odbywa się w następujący sposób:

a) uczestnik udostępnia zdjęcie na portalu www.gdziepolatac.pl

b) uczestnik wysyła na adres email konkurs@znowodronach.pl potwierdzenie chęci wzięcia udziału w konkursie podpisaną imieniem i nazwiskiem

9. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie wysyłać zgłoszenie do konkursu jednak za każdym razem musi spełnić wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.

10.Nagrodami w Konkursie są:

 

Nagroda główna - Bon o wartości 1000 PLN do wykorzystania w ciągu roku (365 dni) w sklepie www.znowodronach.pl

Nagroda publiczności - Bon o wartości 1000 PLN do wykorzystania w ciągu roku (365 dni) w sklepie www.znowodronach.pl

11. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi:

a) Przychód uzyskany z tytułu Nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest Organizator

12.Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę.

13.Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę. Uczestnik Konkursu będzie identyfikowany na podstawie danych osobowych, wysłanych przez siebie w zgłoszeniu do konkursu.

14. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Wyłonienie zwycięzców Promocji nastąpi w trakcie niepublicznych obrad Komisji Konkursowej dnia 15.11.2021r. w siedzibie Organizatora Konkursu.

15. Zliczenie głosów w celu wyłonienia nagrody publiczności odbędzie się 15.11.2021r. o godzinie 12:00

16. Kryterium przyznania nagród będzie swobodna ocena przez Komisję Konkursową przysłanych zdjęć.

17. Laureaci o swojej wygranej zostaną poinformowani poprzez wiadomości e-mail, na adres z którego zostało wysłane zgłoszenie.

18. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem poczty email, na adres z którego zostało przyjęte zgłoszenie.

19.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

20. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być przesłane wyłącznie w formie listu poleconego wysłanego na adres Organizatora wskazany w pkt. 2 z dopiskiem „Reklamacja” , rozpatrywane będą jedynie reklamacje, które wpłyną do Organizatora do 14.11.2021r.

21.Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

22. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – Organizator informuje, że:

I. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników i Laureatów Nagród jest GRUPA EURO Maciej Heród z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-537, Aleja Ignacego Daszyńskiego, NIP 675-12-11-930

II. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Nagród (i) w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, (ii) w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem Nagród oraz (iii) danych osobowych Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Konkursem, (iv) danych zbieranych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu

Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest Organizator, Centrum Sterowania Wszechświatem Maciej Heród Przemysław Kuciński S.C. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-524, ul. Grunwaldzka 17, NIP 6751751000

III. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym celem wyłonienia zwycięzców Konkursu, przyznania Nagród i ich doręczenia zwycięzcom oraz ogłoszenia wyników Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika lub Laureata Nagrody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (ii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.

IV. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora (jako administratora): (i) w celu wypełnienia prawnie ciążących na Organizatorze obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. W każdej chwili Uczestnikowi lub Laureatowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub Laureata Nagrody, bądź dane osobowe będą niezbędne administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Dane osobowe Uczestników lub Laureatów mogą zostać ujawnione przez Organizatora podmiotom i organom, których administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zostaną powierzone podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe

VII. celem doręczenia odpowiedzi na wniesione reklamacje, jak również podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem wydania Nagród

VIII. Czas, przez jaki Administrator będzie przechowywać dane osobowe, zależy od tego, w jakim celu je przetwarza: (i) w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Uczestnik lub Laureat – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, (ii) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, (iii) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Uczestnika lub Laureata Nagrody obowiązków z nich wynikających. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Uczestnika lub Laureata dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

IX. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania) usunięcia,

w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

wycofaniem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i wydania Nagrody Laureatowi lub rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub Laureata.

XI. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Uczestnika ani Laureata zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

XII. Dane osobowe w Konkursie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XIII. Uczestnik w Konkursie zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne.

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ch przetwarzania, żądania ich przeniesienia, prawo do cofnięcia zgody

23.Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za całość działań związanych z Konkursem, tj. w szczególności za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie reklamacji.

24.Konkurs którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

25. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.znowodronach.pl/konkurs

26.Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem mailowym konkurs@znowodronach.pl .

27.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Komentarze do wpisu (2)

29 października 2021

Witam. Mam pytanie co do współrzędnych dodanych zdjęć co trzeba wsiąść i wysłać mailem. jak to zrobić . Moje zdjęcia są oczekujące

12 listopada 2021

Ogólnie czas ocen prawie minął, a nagroda publiczności nie wiadomo, jak ma zostać wyłoniona. Poświęcono tyle punktów w regulaminie na jakieś zapisy o pełnoletności i innych rzeczach, a nie doprecyzowano tej kwestii. Zgaduję, że będzie po prostu topka od początku istnienia strony, czyli bez sensu. Spodziewałem się osobnej zakładki z konkursem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl