Promocje
Osłona śmigieł CineRace 20 (kolor)
Osłona śmigieł CineRace 20 (kolor)
39,00 zł 29,00 zł
BETAFPV Dipole T Antena 868 MHz
BETAFPV Dipole T Antena 868 MHz
35,00 zł 19,00 zł
Firefly 1S Nano Baby Quad 40mm
Firefly 1S Nano Baby Quad 40mm
699,00 zł 519,00 zł
DIATONE Roma L4 HD Vista 4S
DIATONE Roma L4 HD Vista 4S
1 999,00 zł 1 799,00 zł
szt.
DIATONE ROMA F35 3.5INCH VISTA HD 4S Nebula Pro
DIATONE ROMA F35 3.5INCH VISTA HD 4S Nebula Pro
2 499,00 zł 2 199,00 zł
szt.
Roma F1 Frame kit Rama F1
Roma F1 Frame kit Rama F1
109,00 zł 89,00 zł
szt.
GEPRC SMART 16 mini - quadcopter 1.6 cala, 2S PNP
GEPRC SMART 16 mini - quadcopter 1.6 cala, 2S PNP
789,00 zł 699,00 zł
szt.
Cinebot30 GEPRC, ANALOG, 6S, PNP (bez odbiornika)
Cinebot30 GEPRC, ANALOG, 6S, PNP (bez odbiornika)
1 599,00 zł 1 497,00 zł
T-MOTOR VELOX V50A ESC
T-MOTOR VELOX V50A ESC
359,00 zł 299,00 zł
szt.
T-MOTOR MINIRACER F7 FC
T-MOTOR MINIRACER F7 FC
279,00 zł 239,00 zł
szt.
T-MOTOR F411+V45A LITE STACK
T-MOTOR F411+V45A LITE STACK
479,00 zł 359,00 zł
szt.
Produkt dnia
Gogle FPV Eachine SkyZone COBRA X V2
Gogle FPV Eachine SkyZone COBRA X V2
1 399,00 zł
LiteRadio 2 SE Nadajnik Kontroler Frsky D8/D16
LiteRadio 2 SE Nadajnik Kontroler Frsky D8/D16
349,00 zł
Caddx Baby ratel 2
Caddx Baby ratel 2
159,00 zł
Caddx Ratel 2
Caddx Ratel 2
169,00 zł
FlyWoo CineRace20 V1.2 Neon LED HD Nebula Pro
FlyWoo CineRace20 V1.2 Neon LED HD Nebula Pro
1 899,00 zł
FlyWoo CineRace20 V1.2 Neon LED HD Polar Nano
FlyWoo CineRace20 V1.2 Neon LED HD Polar Nano
1 729,00 zł
Producenci
Paczkomaty InPost

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
KONKURS! Jak chodzi ślimak? 5
KONKURS! Jak chodzi ślimak?

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

"JAK CHODZI ŚLIMAK?"

 

 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą "JAK CHODZI ŚLIMAK?" ("Konkurs")

2. Organizatorem konkursu jest FPV.PL Maciej Heród Przemysław Kuciński S.C. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-524, ul. Grunwaldzka 17, NIP 6751751000 ("Organizator")

3. Konkurs trwa od dnia 16.08.2022r. do dnia 15.09.2022r.

4. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać w okresie od dnia 16.08.2022r. do dnia 15.09.2022r.

5. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich osób fizycznych - konsumentów w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego , spełniających warunki określone w pkt. 9 i pkt. 10 niniejszego Regulaminu ("Uczestnik ").

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i sponsora nagród oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

7. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy spełnić łącznie następujące warunki:

a) w czasie trwania konkursu dokonać dowolnego zakupu na stronie www.znowodronach.pl 

b) wysłać na adres email konkurs@znowodronach.pl film lub link do filmu (zapisanego na platformie youtube, vimeo, google drive, onedrive i.t.p) zdjęcie, plik tekstowy, graficzny lub dźwiękowy który odpowiada na pytanie: Jak chodzi ślimak?

8. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie i wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika oraz odebranie zgłoszenia przez Organizatora odbywa się w następujący sposób:

a) uczestnik dokonuje zakupu dowolnego przedmiotu na stronie www.znowodronach.pl

b) uczestnik wysyła na adres email konkurs@znowodronach.pl swoją pracę

c) Wiadomość jest podpisana imieniem i nazwiskiem autora z dopiskiem numeru zamówienia, które zostało zrealizowane w sklepie. 

d) Wiadomość posiada dopisek: "Zapoznałem się z regulaminem konkursu, wyrażam zgodę na publikację swojej pracy konkursowej przez organizatora na platformach YouTube.com, Facebook.com, Instagram.com oraz na stronie internetowej znowodronach.pl"

9. Uczestnik dokonujący Zgłoszenia jest zobowiązany do zachowania dowodu zakupu przedmiotu w sklepie A TEN ZNÓW O DRONACH w celu potwierdzenia uprawnień do odbioru nagrody

10. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie wysyłać zgłoszenie do konkursu jednak za każdym razem musi spełnić wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie. Na jeden numer zamówienia można wysłać tylko jedną pracę konkursową.

11.Nagrodami w Konkursie są:

I. miejsce: Gogle FPV firmy Walksnail do systemu AVATAR HD o wartości 3000zł brutto (trzy tysiące złotych 0/100)

12. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi:

a) Przychód uzyskany z tytułu Nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest Organizator

13.Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę.

14.Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę. Uczestnik Konkursu będzie identyfikowany na podstawie danych osobowych, wysłanych przez siebie w zgłoszeniu do konkursu.

15. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Wyłonienie zwycięzców Promocji nastąpi w trakcie niepublicznych obrad Komisji Konkursowej dnia 23.09.2022r. w siedzibie Organizatora Konkursu.

16. Kryterium przyznania nagród będzie swobodna ocena przez Komisję Konkursową przysłanych prac, pod względem odpowiedzi na temat zadania oraz ich walorów humorystycznych. Spośród wszystkich wysłanych zgłoszeń, Komisja wybierze jednego zwycięzcę nagrody głównej.

17. Laureat o swojej wygranej zostanie poinformowany poprzez wiadomości e-mail, na adres z którego zostało wysłane zgłoszenie.

18. Wybrane prace uczestników zostaną przedstawione publicznie w formie filmu opublikowanego na platformie YouTube.com, na kanale A Ten Znów o Dronach. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swoich prac w formie niezmienionej lub zmienionej (film może zostać przycięty, muzyka może zostać wyciszona itp. według uznania Organizatora)

19.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

20. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być przesłane wyłącznie w formie listu poleconego wysłanego na adres Organizatora wskazany w pkt. 2 z dopiskiem „Reklamacja” , rozpatrywane będą jedynie reklamacje, które wpłyną do Organizatora do 22.09.2022r.

21.Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

22. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – Organizator informuje, że:

I. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników i Laureatów Nagród jest FPV.PL Maciej Heród Przemysław Kuciński S.C. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-524, ul. Grunwaldzka 17, NIP 6751751000 ("Organizator")

II. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Nagród (i) w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, (ii) w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem Nagród oraz (iii) danych osobowych Uczestników w zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Konkursem, (iv) danych zbieranych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu

Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest Organizator, FPV.PL Maciej Heród Przemysław Kuciński S.C. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-524, ul. Grunwaldzka 17, NIP 6751751000 ("Organizator")

III. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym celem wyłonienia zwycięzców Konkursu, przyznania Nagród i ich doręczenia zwycięzcom oraz ogłoszenia wyników Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika lub Laureata Nagrody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (ii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.

IV. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora (jako administratora): (i) w celu wypełnienia prawnie ciążących na Organizatorze obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. W każdej chwili Uczestnikowi lub Laureatowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub Laureata Nagrody, bądź dane osobowe będą niezbędne administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Dane osobowe Uczestników lub Laureatów mogą zostać ujawnione przez Organizatora podmiotom i organom, których administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zostaną powierzone podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe

VII. celem doręczenia odpowiedzi na wniesione reklamacje, jak również podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe celem wydania Nagród

VIII. Czas, przez jaki Administrator będzie przechowywać dane osobowe, zależy od tego, w jakim celu je przetwarza: (i) w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Uczestnik lub Laureat – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, (ii) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, (iii) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Uczestnika lub Laureata Nagrody obowiązków z nich wynikających. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Uczestnika lub Laureata dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

IX. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania) usunięcia,

w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

wycofaniem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i wydania Nagrody Laureatowi lub rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub Laureata.

XI. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec Uczestnika ani Laureata zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

XII. Dane osobowe w Konkursie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XIII. Uczestnik w Konkursie zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne.

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ch przetwarzania, żądania ich przeniesienia, prawo do cofnięcia zgody

23.Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za całość działań związanych z Konkursem, tj. w szczególności za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie reklamacji.

24.Konkurs którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540).

25. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.znowodronach.pl

26.Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem mailowym konkurs@znowodronach.pl .

27.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Komentarze do wpisu (5)

5 września 2022

Uważam, że ślimak chodzi całkiem szybko a już pewny jestem że szybciej niż ja

5 września 2022

Hmmm.... Wolno ;D

5 listopada 2022

ptrzebne mi sa gogle

29 stycznia 2023

Pełza

4 marca 2023

Walksnail

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl